Preambule
Deze Preambule maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 1. Partijen bij deze akte
Tussen de ondergetekenden :


Hierna de “Verkoper” genoemd,
enerzijds, en 2° Elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen op de website van de Verkoper.
Hierna de “Koper” genoemd,
Anderzijds is het volgende bepaald en overeengekomen:

Artikel 2. Doel
De Koper en de Verkoper komen overeen dat hun relatie alsook de toegang tot en het gebruik van de website www.vela-market.com (hierna “de Site” genoemd) uitsluitend wordt geregeld door :
– Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en dat deze in voorkomend geval voorrang hebben op elke andere versie of elk ander document.
– De Privacy Policy
– De wettelijke kennisgeving
– Toepasselijke wetten en/of voorschriften.

De Algemene Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en de Wettelijke Mededeling van de Site worden ter beschikking gesteld van de consumenten op de Site van de Verkoper waar ze rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd. De Privacy Policy (hier) en de Legal Notice (hier) maken integraal deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. De aankoop van een Product op de site van de Verkoper impliceert de kennis en de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling en die de Verkoper moet bewaren en reproduceren. Elke Koper verbindt zich ertoe het doel van de Site te respecteren en deze niet te gebruiken op een manier die afleidt van zijn doel, namelijk de online verkoop van Producten. De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In geval van wijziging zijn de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de Koper, waarvan hem op zijn verzoek een gedateerd exemplaar kan worden overhandigd. Het feit dat de Verkoper de toepassing van een clausule van de Algemene Verkoopsvoorwaarden niet eist of berust in de definitieve of tijdelijke niet-naleving ervan, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand door de Verkoper van zijn rechten die uit deze clausule voortvloeien. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden werden bijgewerkt op 13 juni 2019. Deze uitgave annuleert en vervangt de vorige versies.

Artikel 3. Definities
3-1. Verkoper: betekent de Vennootschap:
3-2. Koper: verwijst naar elke natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen op de Site
3-3. Product: verwijst naar elk product aangeboden op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto’s kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen.
3-4. Levering: betekent de overdracht aan de Koper van het fysieke bezit of de controle van het Product.
3-5. Site: verwijst naar de door de Verkoper ontwikkelde infrastructuur in overeenstemming met de op het internet bruikbare computerformaten, met inbegrip van gegevens van diverse aard, en met name tekst, geluid, stilstaande of geanimeerde beelden, video’s en databanken, bestemd om door de Koper te worden geraadpleegd om zich te informeren over zijn producten en diensten en, in voorkomend geval, een aankoop ervan te doen. De Site is toegankelijk op het volgende adres https://www.vela-market.com.)
3-6. Internet: verwijst naar verschillende netwerken van servers op verschillende plaatsen in de wereld, die met elkaar verbonden zijn door middel van communicatienetwerken en die communiceren via een specifiek protocol, TCP/IP genaamd.

Artikel 4. Prijzen
De prijzen van de op de Site te koop aangeboden Producten zijn aangegeven in euro, alle belastingen inbegrepen (BTW en andere belastingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.
Alle bestellingen zijn betaalbaar in euro (€).
Elke wijziging van het toepasselijke BTW-tarief of van de wisselkoers kan weerspiegeld worden in de prijzen van de Producten.
Ook indien een of meer belastingen of bijdragen worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging in de verkoopprijs van de Producten op de Site tot uiting komen.
In geval van een bestelling naar een land buiten het Franse vasteland, wordt de Koper als importeur van het betreffende Product beschouwd, en kunnen douanerechten of lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen vereist zijn. Deze rechten of belastingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koper, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en organisaties.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen van de op de Site te koop aangeboden Producten te wijzigen. Het Product zal door de Verkoper aan de Koper gefactureerd worden op basis van de prijslijst die van kracht is op het ogenblik van de validatie van de bestelling en onder voorbehoud van beschikbaarheid van het Product.
De Verkoper verbindt zich ertoe regelmatig na te gaan of alle op de Site vermelde prijzen correct zijn, zonder evenwel de absolute afwezigheid van fouten te kunnen garanderen. In geval van een fout in de prijs van een artikel, zal de Verkoper de Koper de mogelijkheid bieden om de aankoop van het Product tegen de juiste prijs te herbevestigen of de bestelling te annuleren. In het geval dat de Verkoper niet in staat is de Koper te contacteren, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

Artikel 5. Bestelling en inschrijving
De Koper kan de Site doorbladeren en de op de Site te koop aangeboden Producten bestellen, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. De Producten voldoen aan de bepalingen van het Franse recht dat van kracht is op het moment van hun bestelling door de Koper. Bij het plaatsen van een bestelling wordt de contractuele informatie door de Verkoper weergegeven in de Franse taal en is onderhevig aan bevestiging door de Koper ten laatste bij het valideren van de bestelling. De Koper die een Product wenst te kopen door een bestelling te plaatsen, moet vervolgens een identificatieformulier invullen waarop hij de volgende gegevens moet vermelden
– E-mailadres
– Voornaam en familienaam
– Postadres
– Telefoonnummer
– Informatie over de betaling

Alle gegevens die tijdens het bestelproces worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig artikel 15. De Koper die over een Klantenrekening beschikt (zie artikel 14) en een Product wenst te kopen door een bestelling te plaatsen, is vrijgesteld van het invullen van het identificatieformulier (met uitzondering van de betalingsinformatie) en kan dus sneller een bestelling plaatsen.


Artikel 6. Geldigheid en validatie
Elke bestelling van Producten op de Site door de Koper impliceert de volledige aanvaarding door de Koper en de Verkoper van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Een samenvatting van de bestelling van Producten wordt door de Verkoper aan de Koper meegedeeld op het e-mailadres dat bij de bestelling op het identificatieformulier van de Koper is vermeld. De samenvatting van de bestelling van Producten bevat de volgende informatie
– een overzicht van de bestelde Producten
– de prijs,
– de datum en het tijdstip van de bestelling
– de datum of het tijdstip waarop de Verkoper zich ertoe verbindt de goederen te leveren, de leveringskosten,
– de door de Koper gekozen betalingswijze
– de herroepingstermijn waarvan de Koper profiteert evenals de vorm waarin hij deze kan uitoefenen.

De Koper moet de inhoud van het overzicht zo snel mogelijk controleren en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele fouten of weglatingen. De bevestiging van de bestelling staat gelijk met de ondertekening en aanvaarding van de transactie door de koper en de verkoper. De geregistreerde bevestiging van de bestelling van producten en alle tijdens de bestelling doorgegeven gegevens vormen het bewijs van de transactie overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 tot aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologieën en betreffende elektronische handtekeningen, en gelden als betaling van de met de bestelling gemoeide bedragen. In geval van frauduleus gebruik van zijn bankkaart wordt de koper evenwel verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behalve in het geval van een duidelijke fout van de Verkoper, de in de computersystemen van de Verkoper opgeslagen gegevens, onder redelijke veiligheidsvoorwaarden, bewijskracht hebben met betrekking tot de door de Koper geplaatste bestellingen. Gegevens op computer- of elektronische dragers vormen geldig bewijs en zijn als zodanig toelaatbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk zou worden opgesteld, ontvangen of bewaard. De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site ontvangen en gevalideerde bestellingen van Producten slechts uit te voeren binnen de grenzen van de beschikbare productvoorraden. Indien de producten niet beschikbaar zijn, verbindt de Verkoper zich ertoe de
Koper zo spoedig mogelijk in kennis te stellen overeenkomstig artikel 8. De Verkoper behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren indien de bestelde hoeveelheden producten abnormaal hoog zijn voor Kopers die consumenten zijn.

Artikel 7. Betaling
De validatie van de bestelling van Producten impliceert voor de Koper de verplichting tot betaling van de prijs vermeld op de bevestiging van de bestelling. De Koper moet zijn aankopen online betalen op het moment van de bestelling met een kredietkaart (Carte Bleue, e-Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard) of met Paypal, een uiterst veilige infrastructuur voor webbetalingen die gecertificeerd is op PCI-niveau 1.

Artikel 8 – Beschikbaarheid
De Producten worden door de Verkoper op de Site aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en hun eventuele vervaldatum. Voor Producten die niet in voorraad zijn, zijn de aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid. In geval van onbeschikbaarheid van een Product na het plaatsen en valideren van een bestelling, zal de Verkoper de Koper zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen. De bestelling van de Koper kan dan, naargelang zijn wens, geannuleerd worden en er zal dan geen bankdeposito door de Verkoper uitgevoerd worden, of in wacht gezet worden tot het Product opnieuw door de Verkoper in voorraad wordt genomen.

Artikel 9. Overdracht van eigendom
De producten blijven volledig eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs door de Koper. De eigendomsoverdracht van het vooraf bestelde of bestelde Product vindt plaats bij de fysieke overdracht van het Product aan de Koper, de risico’s van verlies of beschadiging van de Producten gaan dan eveneens onmiddellijk over van de Verkoper op de Koper.

Artikel 10. Levering
De levering gebeurt op het adres dat op de bestelbon van de Koper is vermeld. De Koper moet zijn adres en postcode zeer nauwkeurig aangeven, evenals elke andere aanduiding die relevant is voor de levering, zonder gebruik te maken van enige afkorting. Alleen leveringen binnen de Europese Economische Ruimte zijn mogelijk. Indien u de goederen buiten de Europese Economische Ruimte wenst te laten leveren, wordt de Koper verzocht contact op te nemen met de Verkoper. De op de Site vermelde leveringstermijnen zijn de gebruikelijke gemiddelde termijnen. De Verkoper tracht deze termijnen te respecteren. De leveringstermijn van de bestelling varieert naargelang de door de Koper gekozen leveringswijze. De producten worden door de Verkoper geleverd op het leveringsadres dat door de Koper tijdens het bestelproces is opgegeven, binnen de termijn die op de pagina voor de validering van de bestelling is aangegeven. In geval van vertraging in de verzending, wordt een e-mail gestuurd naar de Koper om hem/haar te informeren over de mogelijke gevolgen voor de aangegeven levertijd. De levering is gratis, ongeacht het bedrag van de bestelling in Metropolitan France, ongeacht het aantal betrokken Producten en het leveringsadres vermeld op de bestelbon van de Koper. De leveringskosten bedragen € 9,90 voor België, Luxemburg, Zwitserland en de rest van de Europese Economische Ruimte. Een gespecialiseerde logistiek medewerker is belast met de leveringen, om de best mogelijke service te garanderen. Na de betaling van de bestelling stuurt deze de Koper een e-mail met het trackingnummer van het pakket naar het opgegeven e-mailadres. In geval van onrechtmatige vertraging van de levering, heeft de Koper de mogelijkheid om de bestelling te annuleren volgens de voorwaarden en modaliteiten bepaald in artikel L 216-2 van het Wetboek van Consumptie. Indien de koper het product intussen ontvangt, moet hij het zo snel mogelijk in zijn originele verpakking en zonder beschadiging aan de verkoper terugsturen. In geval van levering per vervoerder kan de Verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging in de levering die uitsluitend te wijten is aan de onbeschikbaarheid van de Koper na verschillende voorgestelde afspraken. Bij de levering van het Product dient de Koper na te gaan
Of het aantal geleverde colli overeenstemt met de aanduidingen op het vervoersdocument en de factuur;
of de verpakking intact is, niet beschadigd, nat of op enige wijze gewijzigd is, met inbegrip van de materialen waarmee de verpakking is gesloten.
De Koper moet onmiddellijk elke schade aan de verpakking en/of de Producten of een fout in het aantal colli of non-conformiteit van de aanduidingen melden, door een schriftelijk controlevoorbehoud op de leveringsbon te plaatsen. Na ondertekening van de leveringsbon kan de Koper geen bezwaar maken tegen het uiterlijk van de levering. In geval van levering per tracked parcel past de Verkoper de tarieven toe die gelden op het ogenblik van de bestelling.

Artikel 11. Resolutie
De bestelling van Producten kan door de Koper worden geannuleerd in geval van :
– De levering van een product dat niet overeenstemt met de aangegeven kenmerken van het product;
– Een prijsverhoging die niet gerechtvaardigd wordt door een technische wijziging van het product opgelegd door de overheid.
De bestelling van Producten kan door de Koper worden geannuleerd in geval van
– Levering na de in de bestelbon vermelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst, nadat de Verkoper op dezelfde wijze en zonder resultaat is aangemaand de Levering binnen een redelijke bijkomende termijn uit te voeren;
De bestelling van Producten kan door de Verkoper worden geannuleerd in geval van:
– Weigering van de Koper om de levering in ontvangst te nemen;
– Niet-betaling van de prijs bij de validatie van de bestelling.

 

 

Artikel 12. Herroeping
De Koper beschikt over een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van zijn bestelling om het Product terug te sturen naar de Verkoper voor omruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening zijn. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper per e-mail (hallo@velamarket.com) of via het online contactformulier (hier) op de hoogte brengen. Een standaardformulier voor herroeping wordt voorgesteld in de bijlage bij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Het gebruik ervan door de Koper is niet verplicht. In geval van omruiling van Producten is de terugzending ten laste van de Koper. Alle retourzendingen moeten vooraf worden gemeld aan de klantenservice van de Verkoper
– per e-mail: hallo@velamarket.com Retourzendingen dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de mededeling van de beslissing tot herroeping in hun oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing) te geschieden, 􏰁 met de aankoopfactuur. Terugzendingen moeten worden gericht aan het volgende adres:


Alle schade die het product tijdens de terugzending heeft opgelopen, valt onder de verantwoordelijkheid van de koper en kan het herroepingsrecht tenietdoen. Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, betaalt de Verkoper de Koper alle betaalde bedragen terug, inclusief de levering, na ontvangst van de geretourneerde goederen of totdat de Koper een bewijs van verzending van de Producten overlegt. De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betalingsmethode als die welke door de Koper voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Koper uitdrukkelijk instemt met het gebruik van een andere betalingsmethode en voor zover de terugbetaling geen kosten voor de Koper met zich meebrengt. De Verkoper is daarentegen niet verplicht extra kosten te vergoeden indien de Koper uitdrukkelijk een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden standaard leveringswijze. Overeenkomstig artikel L.221-28 van de consumentenwet kan het herroepingsrecht bij verkoop op afstand met name niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten:
– De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;
– De levering van goederen die na levering door de koper zijn ontzegeld en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 13. Garanties
Alle door de Verkoper op de Site te bestellen Producten genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen verborgen gebreken. Alle klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten binnen 30 dagen na levering per post worden ingediend. De producten moeten door de Koper naar ons worden teruggestuurd in de staat waarin hij ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, gebruiksaanwijzing, enz.), evenals de factuur die de betaling rechtvaardigt. De verzendkosten worden door de verkoper aan de koper terugbetaald op basis van het gefactureerde tarief en de retourkosten worden door de verkoper aan de koper terugbetaald op vertoon van de ontvangstbewijzen. De bepalingen van dit artikel beletten de koper niet om gebruik te maken van het herroepingsrecht van artikel 12.

Artikel 13.1. Garantie tegen verborgen gebreken
De op de Site aangeboden Producten zijn onderworpen aan de garantie tegen verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek: Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De Verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, of die dit gebruik zozeer verminderen dat de Koper ze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij ze had gekend. De rechtsvordering wegens verborgen gebreken moet worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Artikel 13.2 Wettelijke conformiteitsgarantie
De op de Site aangeboden Producten zijn eveneens onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in 􏰁 in de artikelen L.217-4 en volgende van de Franse Consumentencode: Artikel L.217-4 van de Franse Consumentencode: “De Verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het contract en is verantwoordelijk voor eventuele conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van de levering.
conformiteit die op het moment van de levering bestaat. Hij is eveneens aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid is gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. De vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart binnen twee jaar na de levering van het produkt. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie.

 

Artikel 14. Klantenrekening
De Koper kan, indien hij dit wenst, een klantenrekening aanmaken die hem toegang geeft tot talrijke voordelen: snellere bestelling, registratie van verschillende adressen, opvolging van zijn bestellingen, enz. Om een klantenrekening aan te maken, moet de Koper de volgende gegevens verstrekken
– Voornaam en achternaam
– e-mailadres
– Keuze van een wachtwoord

De Koper heeft de mogelijkheid om een account aan te maken met zijn Facebook of Google account. Alle gegevens die worden verzameld tijdens het aanmaken van de klantenaccount worden verwerkt overeenkomstig artikel 15. De Koper die over een klantenaccount beschikt, is verplicht om in te loggen om een bestelling van Producten op de Site te plaatsen. Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 15 en het Privacybeleid van de Verkoper, automatisch een klantenrekening aangemaakt voor elke Koper die een bestelling van Producten plaatst en nog geen klantenrekening heeft. Deze klantenrekening is dan onontbeerlijk voor alle toekomstige bestellingen van Producten. Indien de account ontoegankelijk wordt voor de houder ervan, kan deze laatste de diensten van de Verkoper informeren door contact op te nemen met de klantendienst.

Artikel 15. Persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de wet op de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden van 6 januari 1978 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, kunnen de persoonsgegevens van de Koper het voorwerp uitmaken van een geautomatiseerde verwerking door de Verkoper. De verwerking van sommige persoonsgegevens van de Koper is verplicht om Producten te bestellen, maar ook om een klantenaccount aan te maken en om zich te abonneren op de nieuwsbrief. Voor meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens van de Koper, wordt de Koper uitgenodigd om de Privacy Policy van de Verkoper (hier) te raadplegen, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 16. Cookies
Bij het surfen op de Site wordt de Koper gevraagd in te stemmen met het gebruik van cookies door de Verkoper. Voor meer informatie over cookies wordt de Koper uitgenodigd om de Privacy Policy van de Verkoper (hier) te raadplegen die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Artikel 17. Intellectuele eigendom
Alle elementen van de Site, zowel visuele als auditieve, met inbegrip van de software, alle intellectuele eigendomsrechten zoals merken, dienstmerken, handelsmerken en auteursrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Verkoper. Tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de Site en elk van de voor deze Site gecreëerde elementen de exclusieve eigendom van de Verkoper, die geen licentie of enig ander recht verleent dan het recht om de Site te raadplegen en bestellingen voor Producten te plaatsen. De reproductie van elke pagina of inhoud van de Site door de Koper of elke derde is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden door de Verkoper uitdrukkelijk wordt verboden. Het is verboden de merken, afbeeldingen of elk ander element waarop de Verkoper intellectuele eigendomsrechten bezit, te gebruiken. U mag geen enkel recht op de Site kopiëren, wijzigen, een afgeleid werk creëren, reverse-engineeren of op een andere manier proberen de broncode te achterhalen (behalve zoals bepaald door de wet), verkopen, toewijzen, in sublicentie geven of op een andere manier overdragen. Het is eveneens verboden om de Site te wijzigen of om gewijzigde versies van de Site te gebruiken en in het bijzonder (zonder dat deze lijst beperkend is) met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Site en om toegang te verkrijgen tot de Site op een andere manier dan via de interface die met dit doel door de Verkoper aan de Koper ter beschikking wordt gesteld. De Site, evenals alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt, kan vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd wordt door de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere wet. De Koper die over een persoonlijke internetsite beschikt en die voor persoonlijk gebruik op zijn site een eenvoudige link wenst te plaatsen die rechtstreeks verwijst naar de site van de Verkoper, moet vooraf schriftelijke toestemming vragen aan de Verkoper, die zich het recht voorbehoudt deze zonder specifieke reden te weigeren. In elk geval moet elke niet toegelaten link op eenvoudig verzoek van de Verkoper worden verwijderd.

Artikel 18. Verantwoordelijkheid
De Producten zijn in overeenstemming met de geldende Franse wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van een derde land waar het Product wordt geleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om bij de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden na te gaan voor de invoer of het gebruik
gebruik van de vooraf bestelde of bestelde producten. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van verkeerd gebruik van het Product door de Koper of een derde. Aangezien de nutritionele samenstelling van elk Product duidelijk wordt vermeld op de Site, op elke bestelling en op de Producten, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele intoleranties of allergieën van de Koper. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen. Hetzelfde geldt voor eventuele hyperlinks op de Site. Ten slotte, de verantwoordelijkheid
Ten slotte kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van zijn verplichtingen te wijten is aan een onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde bij het contract of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd in de Franse jurisprudentie, of aan een daad van de Koper (artikel L. 221-15 van de consumentenwet).

Artikel 19. Overmacht
In geval van overmacht of overmacht, veroorzaakt door de wederpartij of een derde of door externe oorzaken zoals sociale conflicten, interventie van civiele of militaire autoriteiten, natuurrampen, brand, waterschade, onderbreking van het telecommunicatienetwerk of het elektriciteitsnet, zonder dat deze opsomming limitatief is, kan de verantwoordelijkheid van de koper of de verkoper niet worden ingeroepen indien de uitvoering van het contract wordt vertraagd of verhinderd.

Artikel 20. Archivering en bewijsvoering
De Verkoper archiveert de bestelbonnen en facturen op een betrouwbare en duurzame drager die een getrouwe kopie vormt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1360 van het Burgerlijk Wetboek. De computerbestanden van de Verkoper worden door alle betrokken partijen beschouwd als bewijs van de mededelingen, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

 

Artikel 21. Geschil
In geval van een geschil moet de Koper zich eerst per e-mail (hallo@velamarket.com) wenden tot de klantendienst van de Verkoper. Indien het verzoek aan de klantendienst geen resultaat oplevert of bij gebrek aan antwoord binnen een termijn van twee maanden, kan de Koper het geschil tussen hem en de Verkoper voorleggen aan de FEVAD E-COMMERCE MEDIATOR SERVICE (http://www.mediateurfevad.fr/) die in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid zal trachten de partijen samen te brengen om tot een oplossing te komen. De Koper en de Verkoper blijven vrij om een beroep op bemiddeling te aanvaarden of te weigeren, alsook om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing te aanvaarden of te weigeren. Bij gebrek aan een minnelijk akkoord is de bevoegde rechter om het geschil te beslechten die van de woonplaats van de verweerder of die van de plaats van de feitelijke levering van het Product. De taal van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het Frans. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn dus onderworpen aan het Franse recht.

Artikel 22. Duur
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele duur van de online beschikbaarheid van de door de Verkoper te koop aangeboden Producten.

Artikel 23. Domicilie
De partijen kiezen woonplaats op de adressen vermeld op de bestelbon voor de Koper en op het adres vermeld op de site voor de Verkoper.

Artikel 24. Nietigheid
Indien een van de clausules van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden nietig zou worden bevonden op grond van een geldende rechtsregel of een definitief geworden rechterlijke beslissing, zal deze clausule als ongeldig worden beschouwd, zonder dat dit evenwel de nietigheid van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun geheel met zich meebrengt of de geldigheid van de andere bepalingen ervan wijzigt.